آگهي فراخوان مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز
آگهي فراخوان مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز

آوای بوشهر؛ آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول حفظ و نگهداری فضای سبز شهر جم منتشر شد.

به گزارش آوای بوشهر، شهرداری جم در نظر دارد نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل اقدام کند.

ـ برآورد اولیه هزینه مناقصه:۳۳/۷۰۱/۱۳۳/۸۲۰ ریال

ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ ۱/۶۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۹ بنام شهرداری جم نزد بانک ملی

ـ محل دریافت و تحویل اسناد : استان بوشهر – شهرستان جم – خیابان ساحلی- شهرداری جم –امور حقوقی و قراردادها

ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۸/۰۲/۱۸ تا آخر وقت اداری ۹۸/۰۳/۰۷

ـ مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۰۳/۰۸

ـ تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ در محل شهرداری جم

ـ شهرداری در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختار است.

ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

ـ صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رشته فضای سبز می باشد.

ـ سایر جزئیات در شرایط اسناد و مدارک مناقصه ذکر شده است.

ـ گواهینامه صلاحیت و آخرین آگهی تغییرات می بایست برابر با اصل ارائه گردد .

ـ در صورتی که برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ـ اعتبار مورد نیاز طرح از محل اعتبارات داخلی می باشد.