آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری/ شهرداری جم
آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری/ شهرداری جم

آوای بوشهر؛ آگهی فرا خوان مناقصه عمومی نوبت اول خدمات شهری جم منتشر شد.

به گزارش آوای بوشهر، شهرداری جم در نظر دارد بخش خدمات شهری را به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل واگذار نماید.

۱- برآورد هزینه موضوع مناقصه: ۳۰/۶۹۲/۱۵۱/۰۴۰ ریال

۲-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ  ۱/۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال به حساب  ۳۱۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۹ بنام شهرداری جم نزد بانک ملی

۳- محل دریافت و تحوبل اسناد: استان بوشهر، شهرستان جم، خیابان ساحلی، شهرداری جم، امور حقوقی و قراردادها

۴- مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ ۹۸/۰۲/۲۳ تا آخر وقت اداری ۹۸/۳/۱۲

۵- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۳/۱۲

۶-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ در محل شهرداری جم

۷-شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

۸- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

۹-صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رسته خدمات شهری می باشد.

۱۰- سایر جزئیات در شرایط اسناد و مدارک مناقصه ذکر شده است.

۱۱- گواهینامه صلاحیت و آخرین آگهی تغییرات می بایست برابر با اصل ارائه گردد.

۱۲- در صورتیکه برندگان اول دوم سوم حاضر یه انعقاد قرارداد نشوند آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۳- اعتبار مورد نیاز طرح از محل اعتبارات داخلی می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط عمومی پیمان به کانال روابط عمومی شهرداری جم به آدرس t.me/shahrdarjam  مراجعه کنند.