اخراج نيروها در آستانه سال نو در شركتهاي منطقه ممنوع شد
اخراج نيروها در آستانه سال نو در شركتهاي منطقه ممنوع شد

مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس با صدور ابلاغيه اي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس را مامور و موظف كرد تا از اخراج كارگران تحت هر عنوان در سازمان منطقه ويژه پارس، شركتهاي مستقر در منطقه و يا پيمانكاري ًهاي فعال در منطقه ويژه پارس جلوگيري نمايند.

آوای بوشهر؛ مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس با صدور ابلاغيه اي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس را مامور و موظف كرد تا از اخراج كارگران تحت هر عنوان در سازمان منطقه ويژه پارس، شركتهاي مستقر در منطقه و يا پيمانكاري ًهاي فعال در منطقه ويژه پارس جلوگيري نمايند.

به گزارش آوای بوشهر، در اين ابلاغيه آمده است:
با عنايت به اينكه در روزهاي پاياني سال قرار گرفته ايم ، بمنظور جلوگيري از ضايع شدن حق و حقوق كارگران شاغل در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس رعايت موارد ذيل الذكر لازم و ضروري است؛

۱- برنامه ريزي و ممانعت از هر گونه اخراج نيروها در آستانه سال نو در شركتهاي منطقه ( با استفاده از ابزارهاي قانوني با قانون شكنان بصورت جدي برخورد شود)

٢- پيگيري پرداخت حق و حقوق و مطالبات نيروهاي كاري و كارگري در منطقه ويژه پارس در روزهاي منتهي به پايان سال

٣- تشكيل كارگروهي ويژه بمنظور رسيدگي فوري و شبانه روزي به مشكلات كارگري حتي در ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل منتهي به پايان اسفند ماه

٤- رعايت عدالت در اجراي قوانين كار بين كارگران، كارفرمايان و مجريان بدون در نظرگرفتن شرايط و جايگاهها
٥- تا پايان اسفندماه لازم است بصورت روزانه گزارشي از وضعيت مطالبات كارگري تهيه و به اطلاع اينجانب رسانيده شود.

كليه مديران عامل محترم شركت هاي مستقر در منطقه ، مديران سازمان، مديران شركتهاي پيمانكاري ، كارفرمايان و … در اجراي موارد محوله به اداره كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس ملزم به همكاري همه جانبه خواهند بود.