شرکت پازارگاد شکایت خود را پس گرفت!
 شرکت پازارگاد شکایت خود را پس گرفت!

 این شرکت در واکنش به مطالب انتقادی سایت آوای بوشهر اقدام به شکایت از سردبیر این سایت کرده بود که در نهایت قرار موقوف تعقیب از سوی شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و‌انقلاب بوشهر صادر شد.

 شرکت پازارگاد شکایت خود را پس گرفت!

به گزارش آوای بوشهر، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شکایت خود از سید مصطفی هاشمی نژاد سردبیر آوای بوشهر پس گرفت.

 این شرکت در واکنش به مطالب انتقادی سایت آوای بوشهر اقدام به شکایت از سردبیر این سایت کرده بود که در نهایت قرار موقوف تعقیب از سوی شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و‌انقلاب بوشهر صادر شد.