مردمي كه روي گنج خوابيده اند نبايد رنج بيكاري داشته باشند/وجود حتی یک بیکار در عسلویه توجیه ندارد
مردمي كه روي گنج خوابيده اند نبايد رنج بيكاري داشته باشند/وجود حتی یک بیکار در عسلویه توجیه ندارد

سكينه الماسي در آستانه سفر رييس جمهور به جنوب استان بوشهر گفت: مردم عسلويه توقع زيادي از دولت ندارند فقط خواهان احقاق حقوق خود هستند.

سكينه الماسي در آستانه سفر رييس جمهور به جنوب استان بوشهر گفت: مردم عسلويه توقع زيادي از دولت ندارند فقط خواهان احقاق حقوق خود هستند.

وي در ادامه اظهار داشت: مردمي كه روي گنج خوابيده اند شايسته نيست كه رنج و درد بيكاري داشته باشند.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس در رابطه سفر رييس جمهور ادامه داد: دولت نگاه مثبتي به استان بوشهر دارد و در همين راستا از سفر رييس جمهور توقع تصويب مصوباتي است كه بتواند نرخ بيكاري را در عسلويه به صفر برساند.

الماسي اذعان داشت: شهرستان عسلويه در زمينه هاي زيست محيطي، آموزشي، آبرساني، راه سازي و تكميل راه آهن، بهبود زيرساخت هاي بندري و افزايش فضاهاي ورزشي-تفريحي نياز به رسيدگي دارد كه به صورت مكتوب به رييس جمهور تحويل داده شده است.