آواي جم : شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در مناطق عملياتي و خارج از شهر تهران از بين واجدين شرايط ذكور (صرفاً داوطلبان مرد) در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق برگزاري آزمون […]

آواي جم : شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در مناطق عملياتي و خارج از شهر تهران از بين واجدين شرايط ذكور (صرفاً داوطلبان مرد) در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي و روانشناختي (شغلي)، مصاحبه فنی/ تخصصي، طب صنعتي و گزينش استخدام مي نمايد.

 


رديف

مقطع

رشته

گرايش

محل خدمت

۱

كارشناسي
و
كارشناسي ارشد

مهندسي نفت

بهره برداري از منابع نفت- حفاري و استخراج –

مخازن هيدروكربوري – اكتشاف

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲

مهندسي شيمي

بهره برداري از منابع نفت- مخازن هيدروكربوري- طراحي فرآيندهاي نفت- صنايع پالايش- صنايع پتروشيمي- صنايع گاز-توليد و جمع آوري گاز- فرآوري و انتقال گاز – فرآيندهاي جداسازي – پيشرفته – شبيه سازي و كنترل فرآيند – مهندسي گاز – مهندسي فرآيند – پديده هاي انتقال – طراحي فرآيند – محيط زيست – انرژي و محيط زيست

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۳

مهندسي مكانيك

حرارت و سيالات – طراحي جامدات – ساخت و توليد –

تاسيسات حرارتي – طراحي كاربردي – تبديل انرژي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۴

مهندسي برق

قدرت- الكترونيك- كنترل- مخابرات

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۵

مهندسي صنايع

برنامه ريزي و تحليل سيستم ها- توليد صنعتي –

تكنولوژي صنعتي- ايمني صنعتي-مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۶

مهندسي عمران

عمران-سازه – نقشه برداري-مكانيك خاك و پي – مهندسي مديريت و ساخت

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۷

مهندسي مواد

متالورژي صنعتي- متالورژي استخراجي-خوردگي و حفاظت از مواد – شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۸

مهندسي كامپيوتر

نرم افزار – سخت افزار – معماري كامپيوتر

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۹

مهندسي فنآوري اطلاعات

امنيت اطلاعات- شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فنآوري اطلاعات

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۰

مهندسي ايمني و بازرسي فني

بازرسي فني – ايمني و حفاظت

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۱

مديريت

صنعتي- دولتي-بازرگاني- امور گمركي – منابع انساني – مديريت اجرايي – مديريت MBA

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۲

روانشناسي

صنعتي و سازماني

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۳

شيمي

محض- كاربردي – آلي – تجزيه

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۴

حسابداري

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۵

زمين شناسي

زمين شناسي – پترولوژي-تكتونيك- چينه شناسي و فسيل شناسي-رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي-نفت

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۶

مهندسي محيط زيست

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۷

حقوق

حقوق – خصوصي – تجارت بين الملل

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۸

بهداشت حرفه اي

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۱۹

مهندسي معدن

استخراج معدن

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۰

صرفاً
كارشناسي

مهندسي دريا

صرفاً گرايش دريانوردي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۱

مهندسي هوانوردي

صرفاً گرايش مراقبت پرواز

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۲

آمار

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۳

مددكاري اجتماعي

مددكاري اجتماعي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۴

علوم ارتباطات اجتماعي

علوم ارتباطات اجتماعي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۵

علوم تغذيه

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۶

كارداني

مديريت

صنعتي – بازرگاني – دولتي – مالي – اداري

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۷

كاردان فني صنايع

ايمني صنعتي

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۸

مكانيك

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۲۹

برق

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۳۰

شيمي

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۳۱

صنايع شيميايي

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۳۲

آمار

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

۳۳

حسابداري

كليه گرايشها

مناطق عملياتي (خشكي/ دريا) و خارج از شهر تهران

 

جدول شماره ۲: رشته و گرايشهاي مورد نياز شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 

رديف

مقطع

رشته

گرايش

محل خدمت

۱

كارشناسي
و
كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي

طراحي فرآيندهاي نفت- صنايع پالايش – طراحي فرآيند – فرآيندهاي جداسازي – پديده هاي انتقال – پيشرفته

واحدهاي عملياتي

۲

مهندسي مكانيك

حرارت و سيالات- طراحي جامدات – طراحي كاربردي –  تبديل انرژي

واحدهاي عملياتي

۳

مهندسي برق

قدرت- الكترونيك

واحدهاي عملياتي

۴

حسابداري

كليه گرايشها

واحدهاي عملياتي

۵

كارداني

شيمي

كليه گرايشها

واحدهاي عملياتي

۶

صنايع شيميايي

كليه گرايشها

واحدهاي عملياتي

۷

مكانيك

كليه گرايشها

واحدهاي عملياتي

۸

برق

كليه گرايشها

واحدهاي عملياتي

– شـرايط سـن :
حداكثر سن برای داوطلبان مقطع كارداني ۲۶ سال (متولدين ۱/۱/۶۴ و به بعد)، كارشناسي۳۰ سال (متولدين ۱/۱/۶۰ و به بعد) و كارشناسي ارشد ۳۴(متولدين ۱/۱/۵۶ و به بعد) مي باشد.

۲- شـرايط مـعدل :
حداقل معدل براي داوطلبان با مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي ۱۳ و مقطع كارشناسي ارشد ۱۵ مي باشد .

۳- تاريخ و نحوه ثبت نام:
متقاضيان استخدام مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص جزئيات استخدام و تبصره هاي مربوط به شرايط سن، معدل و همچنين ثبت‏ نام جهت شركت در آزمون استخدامي از تاريخ ۸/۴/۹۰ لغايت ۱۷/۴/۹۰ به پايگاه اينترنتي http://azmoon.nioc.ir مراجعه نمايند.

نكته مهم در خصوص فرزندان شاهد و ايثارگر: فرزندان معظم شاهد، فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان داراي حداقل ۵ سال اسارت از سهميه ۲۵ درصدي جذب برخوردار خواهند بود . در اين خصوص مراتب از طريق هماهنگي با اداره كل اشتغال و كار آفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام خواهد شد.

نكته مهم در خصوص داوطلبان بومي: كليه داوطلبان بومي از امتيازات ويژه استانهاي مربوطه برخوردار خواهند بود. در اين رابطه سهميه جذب بومي داوطلبان استانهاي خوزستان و بوشهر نيز حسب ضوابط مربوطه اعمال مي گردد .

نكته مهم در خصوص امتيازات ويژه: افراد داراي اولويت ويژه اجتماعي (خانواده هاي شاهد و ايثارگران و …) از امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود.

 

ادارات تامين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران