اماکن مذهبی :‌ ۱- امام زاده جعفر « ع » پیر بیراهه  / واقع در آبگرمک ۲- امام زاده بی بی بانو    / واقع در پدری ۳- امام زاده علی اکبر  /  گندمزار دو تو ولی ۴- امام زاده شاه محمد  / پیر سر کمر ۵-


اماکن مذهبی :‌

۱- امام زاده جعفر « ع » پیر بیراهه  / واقع در آبگرمک

۲- امام زاده بی بی بانو    / واقع در پدری

۳- امام زاده علی اکبر  /  گندمزار دو تو ولی

۴- امام زاده شاه محمد  / پیر سر کمر

۵-