اماكن مذهبي :‌ ۱- امام زاده جعفر « ع » پير بيراهه  / واقع در آبگرمك ۲- امام زاده بي بي بانو    / واقع در پدري ۳- امام زاده علي اكبر  /  گندمزار دو تو ولي ۴- امام زاده شاه محمد  / پير سر كمر ۵-


اماكن مذهبي :‌

۱- امام زاده جعفر « ع » پير بيراهه  / واقع در آبگرمك

۲- امام زاده بي بي بانو    / واقع در پدري

۳- امام زاده علي اكبر  /  گندمزار دو تو ولي

۴- امام زاده شاه محمد  / پير سر كمر

۵-