یادی از چگاسه
یادی از چگاسه

چگاسه یک وب سایت خبری تحلیلی در شهرستان جم بود که در مردادماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت به پایمردی کرامت صبوری زاده شد و در مرداد هزار و سیصد و نود و سه نیز دچار سانحه خواب شد.

یادی از چگاسه

احمد بی باک

آوای بوشهر- حدود شش سال پیش بود که در یادداشتی کوشیدم چند جمله ای پیرامون نقش وب سایت خبری تحلیلی چگاسه در تغییرات رو به جلو در شهرستان جم، اشاراتی داشته باشم. امروز که روز خبرنگار است عجیب یاد آن‌روزها و آن تاثیرها افتادم.

چگاسه یک وب سایت خبری تحلیلی در شهرستان جم بود که در مردادماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت به پایمردی کرامت صبوری زاده شد و در مرداد هزار و سیصد و نود و سه نیز دچار سانحه خواب شد.

به نظرم رسید شاید بد نباشد بخش هایی از آن یادداشت را که به اختصار به گوشه هایی از دستاوردهای آن شش سال درخشان پرداخته است را مجددا در این صفحه قرار دهم:
نقش چگاسه در تقویت “ما”ی جمعی و به تبع آن تقویت همبستگی اجتماعی؛ کاهش اختلافات ذهنی و بی اساس جمی و غیر جمی، با یک کاسه کردن نیروی انسانی و ایجاد شهامت در دست به قلم بردن یا حساس کردن آنان به مسائل مجاور خود، هرگز قابل چشم پوشی نیست.

مشاهده این واقعیت که چگونه یک سایت خبری تحلیلی می تواند و توانسته است از چهره های گمنام، فعالین سیاسی اجتماعی بسازد که اکنون منشأ تاثیرند، نکته‌ی قابل مداقه ای است که می تواند مبنای مطالعاتی پیرامون چشم انداز توسعه ای درون زا و بومی باشد.

رسانه ها در عرصه ی توسعه فرهنگي مي‌توانند عامل آميختگي، توازن و پيوند دادن به باورهاي اصيل اعتقادي و سنت‌هاي بارور جامعه باشند و باعث پويايي افكار گردند  و چگاسه توانست با تزریق اطلاعات و اخبار عجین شده با هویت پیشین و ارائه ی نگرشی منطقی و اکنونی، علاوه بر تقویت هویت فردی، رفته رفته موجب رشد و جان بخشی به هویت جمعی نیز گردد.

اما به نظر من مهمترین کارکرد چگاسه به عنوان مهمترین رسانه ارتباط جمعی شهرستان، نقش و بازی این رسانه به عنوان “عنصر سوم” است. برای روشن شدن مطلب لازم است ابتدا عنصر سوم را قدری تشریح کنم.

گئورگ زيمل که می توان او را به عنوان يکي از تاثيرگذارترين انديشمندان کلاسيک جامعه شناسي در رويکرد نظري مکتب کنش متقابل نمادين به حساب آورد، در مبحث هندسه اجتماعی‌اش نظریه عنصر سوم را مطرح کرد. زیمل در این نظریه که از نفر، عدد یا عنصر اول، دوم و سوم صحبت می کند، که در سطح سنخ شناسی می‌تواند معرف دو سنخ جامعه باشد؛ معتقد بود که جوامع به نسبت پیچیدگی و تفکیک یافتگی شان یا “هندسه دوتایی” دارند که نمونه ی آن جوامع استبدادی است که در آن فقط دو عنصر حاکم و محکوم وجود دارد و یا “هندسه سه تایی” دارند که در جوامع پیشرفته رخ می نمایند؛ در این جوامع علاوه بر حکام و مردم، عنصر سومی وجود دارد به نام روشنفکران در قالب احزاب، سندیکاها و … که نقش های مختلفی بازی می کنند؛ به ویژه نقش داور یا میانجی، نقش تنظیم کننده، جهت دهنده و سامان بخش.

در شهرستان جم به دلیل عدم وجود روزنامه، مجله یا نشریه خبری تحلیلی و عدم ظهور و بروز (و حتی زمینه ظهور و بروز) تشکل و یا نهاد و گروهی که بستگی و وابستگی به ساختار قدرت نداشته باشد و به عنوان ایفاگر نقش “عنصر سوم” عرض اندام کند، فضای مجازی و این سایت خبری تحلیلی چگاسه با هوشمندی کرامت صبوری بود که این نقش مهم را فروتنانه به عهده گرفت.